Urau

Fa’aineinera’a Joséphine Etaeta, ’orometua ha’api’i Manina Jordan, ’orometua ha’api’i Jeanne Kaua, ’orometua ha’api’i Carole Periou, ’orometua ha’api’i Pāturuhia Mirose Paia, fa’atere nō te pū ha’api’ira’a i te mau reo ’e te ta’ere mā’ohi Ra’atira o te ’ōpuara’a Christine Arakino, ’orometua fa’aa’o ’ihi ha’api’i Fa’atere o te mau ’ōpuara’a Ernest Marchal, mata hi’opo’a e ha’apa’o nei i te ha’api’ira’a i te mau reo ’e te ta’ere mā’ohi Tāhōho’ahia e Hubert Fareea Fa’a’ohipara’a i te rāve’a roro uira DGEE & OBA PUB Fa’aterera’a hau nō te ha’api’ira’a Pū fa’atere i te mau fare ha’api’ira’a tamahou ’e tuatahi nō Pōrīnētia farāni www.education.pf

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw