Tupapaku

TÜPÄPAKÜ PA'UMOTU

Te poroì a te Faatere Hau o te Haapiiraa Te ha'api'ira'a i te reo e te ta'eremā'ohi, o te tahi ïa o temau fā nui a te hau fenua. Nō te fa'a'ohiera'a i taua ha'api'ira'a ra, 'ua pūpūhia i roto i te mau 'orometua, 'a tau matahiti i teienei, rave rau moiha'a 'āpī, tei pāhono ato'a i te arata'ira'a a te papa ha'api'ira'a. 'Ia ō ato'a te mau reo mā'ohi i roto i mau fa'anahora'a ato'a o teie nei tau. Nō reira, 'ia riro mau ā teie puta hōho'a ei moiha'a pāpū nō te ha'amaita'i i te mau 'ite o te tamari'i i te pae o te parau, te tai'o e te pāpa'i e tae noa atu i te pae o te ta'ere mā'ohi. Māuruuru ! Nicole a SANQUER-FAREATA Mot du ministre de l’éducation L’enseignement des langues et culture polynésiennes est une des priorités du gouvernement de la Polynésie française. Afin de faciliter cet enseignement, depuis ces dernières années, l’accent est mis sur la dotation des enseignants en outils innovants et qui répondent aux programmes officiels. Au-delà, il s’agit de donner aux langues polynésiennes une touche de modernité. Puisse cet album être un outil de développement des compétences langagières et culturelles au service de nos élèves. Māuruuru ! Mme Nicole SANQUER-FAREATA

2 Kua hiu roa koTūpāpaku i te inuhaga i te ū. Manako atura e inu i te tahi komo kē.

3 Inu mai nei i te komo monamona painapo… regarega mai nei.

4 Inu atura i te komo monamona rōpere… kurakura atura.

5 Inu ihora i te komo monamona mīneta… matie ihora.

6 Ahē, kua kānoninoni noa te inu ! Kua māuiui roa tōna roeroe ; nīnamu roa akera tōna aro.

7 « Tūpāpaku, teie te tahi ū, ka inu. ». I tōna inuhaga i te ū, maitaki mai nei. « ’Āue te monamona ē ! »

8 Tūpāpa'ū n'aime plus le lait. Il décide alors de boire autre chose. Il boit du jus d'ananas... puis devient tout jaune. Il boit du jus de fraise... puis devient tout rouge. Il boit du jus de menthe... puis devient tout vert. Tout s'est mélangé, il a mal au ventre ; il devient alors tout bleu. « Tūpāpa'ū, voici du lait ! » Quand il le boit, il redevient tout blanc. Finalement, quel délice ! TÜPÄPAKU Tūpāpa'ū doesn’t like milk anymore. He decides to drink something else. He drinks pineapple juice and turns yellow. He drinks strawberry juice ... and turns red. He drinks mint juice ... and turns green. Everything is mixed up, he has a stomach ache; and then he becomes completely blue. "Tūpāpa’ū, here is some milk” When he drinks it, he turns back to white. After all, what a delight! Français Anglais

TAGATA PĀPAKI Robert a TEHAAMOANA HURIHAGA Jenny a RAGIVARU FAKAINEINEHAGA Mission langues vivantes TĀHŌHO'AHAGA Ropati a TEHAAAMOANA FAKATERE O TE HAGA KŌPUAHAGA Ernest a MARCHAL FAKATERE O TE HAGAHAGA MAUHAGA Christelle a LEHARTEL FAKATERE NŌ TE NENEKIHAGA DGEE Fakaterehaga hau nō te hakapapa © MEA - DGEE 2022 www.ebooks.education.pf

Kua hiu roa ko Tūpāpaku i te inuhaga i te ū. Manako atura e inu i te tahi komo kē. Inu mai nei te komo monamona painapo…regarega mai nei …

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw