Urau

7 I te hō’ē mahana,’ua ro’ohia ’o ’Ūtea i te ma’i : e fīva rahi, ’aita ’oia e tāmā’a fa’ahou.’Ua pe’ape’a roa nā metua. ’Ua ’imi rāua i te mau rāve’a ato’a nō te fa’aora i te ma’i o tā rāua tama here. ’Aita rā e rāve’a i roa’a mai. - E mea rahi tō’u aroha i tō’u nā metua. ’Āhiri pa’i e rāve’a tā’u ! - Ā ! E haere tāua i teienei, e fārerei ia Honu. ’Oia ana’e te nehenehe e tauturu ia ’oe. E pāhonora’a tāna i te mau uiuira’a ato’a.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw