Faiura-ru

RURUTU Papa, rua ura

’ORO : TE ATUA O TE TŪARA’I. RUA’ATU TINIRAU : TE ATUA NŌ TE MOANA E TINO TA’ATA ‘E E ‘U’U ‘AURĀ TŌNA. PĀPĀRUA ‘URA : TE I’OA NŌ TE PĀUMA A MA’E’ONO ‘E A ‘A’AMOETINI. ‘O TE I’OA ‘ĀPI ATO’A TE RIRA TEI ‘ŌA’E IA E TE TAU'A NŌ MA’E’ONO. TE ‘AE’A’A : E RĀ’AU TANU NŌ TE RAPA’AU I TE MA’I. E TOROTORO NĀ RARO I TE VĀ’I ‘AUMĀRŪ, E MEA MAITIITI ‘E TE VARE’AU TŌNA ‘UA’A. ‘A’AMĀRAMARAMARA’A MA’E’ONO TE TOA O TE PĀUMA 'A’AMOETINI I TE 'ANO ĀTEA E TAMA’INE TOA O TE ‘ĀNANA TE ARI’I TE METUA TĀNE O ‘A’AMOETINI

3 ’A NĀNĀ ’IA A’E… I PĀTITIFĀ

4 PĀPĀ ! PĀPĀ ! ’UA PE’E TE TA’ATA RA ! A’AMANA’O A'ERA VAU….. ’Ā…’E 'E !!! ’A NĀNĀ NA ! A iiiii !

I MŪTA’A RA, E 'A’A'E’E NA TE TAMĀ'INE 'UIARI’I RA ’O 'A’AMOETINI I TE 'ANO ĀTEA… UUUUUHUHU !!!! E ‘ANO NOA 'O'I TĀNA MAU ‘ĀPE’E NĀ MURI IĀNA. E MEA ’ARAVI’I A’E ’ŌNA I TE MAU ‘ĀPE’E. 5

6 I TE TA’I FA’A, E ‘A’APE’E PĀUMA TE ’O’IPA A MA’E’ONO, TE TOA IA O TE PĀUMA… TEIE MAU TE PĀUMA ! E ONOONO I’O Ā ’O MA’E’ONO I TE ‘ANO ATU Ā I TE VĀ’I TEITEI ROA. 'A'A’APE’EPE’E ! ! TAMARUA ! ‘A TU’U ! ‘A TU’U !

7 I TE TA’I PU’IPU’I ROA, TĀ’Ū’Ū, ’ĀREPUREPU A’ERA TE TAI, PA’A’INA A’ERA TE MATA’I, ‘ARURU TE PĀTIRI. E TĀPA’O PA’A TEIE… … ‘A’APA’UMA NOA ATU RA ’ŌNA I NU’A ROA Ē, TĪTĀPOU ATURA I TE TA’I ATU FA’A. ’AORE ATO’A ’ŌNA E TĀU’A MAITA’I RA,…

8 A II… E A'A TEIE ? 'OI ! ‘ĀPAE !!! ‘OI, NŌ ‘IA MAI ’OE ? ’O VAI ‘O’I ’OE ? ’Ā ! ’AUA’A RĀ E ‘A’A’ITE ! NĀ RIRA IA. 'A’A’ITE MAI RĀ ’OE NĀ'EA IA 'A’A'E’E. E 'A’API’I MAI ’OE IĀ’U I TE 'A’APE’E I TE PĀUMA. ’IA ‘ORE ANA’E, ’E 'ORE ’OE E TŌTĒ. AUEEE !!! ??? E A’A ! ’UA ’ITE ’OE ’O ‘A’AMOETINI I TE ‘ANO ĀTEA VAU ! E ’O VAU IA. ’O MA'E’ONO VAU. NĀ’U TENĀ PĀUMA. 'E 'ORE NĀ 'OE TAPA TĀ’UE A’ERA TE TAI ’E TE MATA’I.

9 E A'A TE 'URU TE TOAAA ? ’A RUTUUUUU !!! ’UA REVAAA… !!! E A'A ? E A'A TEIE ? TAMĀ’INE ARI’I Ē ĒĒĒ… 'AUĒ Ē Ē Ē… HO’I Ē Ē Ē… NAVE TEIE MA'ANA !!! E E E NA Ē !!! ‘UA TAPA ‘OE ? 'Ā 'ĀORE RĀ E PE'APE'A ! E ,E,E… NĀNĀ MAITA’I !!! TUMU… A’ARI I I I … TE MA'ANA I MURI MAI, 'A’API’IPI’IRA’A… ’Ā, NŌ TE TAMĀ’INE… ’AORE ! NŌ TE TAMĀ’INE ‘UIARI’I… A ii, 'OoPE TE AU !!!

10 PĀPĀ Ē, E A'A RĀ 'O’I TEIE ? E MA’I RA'I TŌ TE ARI’I. 'Ō TA'I RĀ’AU FAUFA’A ROA E TOE NŌ TE RAPA’AU. E 'AE'A’A TŌNA I’OA. ’AORE TERĀ RĀ’AU I NU’A I TŌ TĀTOU 'ENUA. E TA’U I TE MAU ATUA NŌ TE TAUTURU MAI I TE ARI’I. AUĒ ! NĀ'EA ? PĀPĀ, ’UA MOEMOEĀ 'IA VAU. NĀNĀ MAITA’I IA ’OE. ’A ‘A’AITOITO ! E 'ĀRI’I ĀNEI ’ŌNA ! ‘ĀPAE ‘UA ATU ! PARAU NOA TĀTOU MEA ‘ĀRAVA ROA TE TAI NŌ TE TU’U I TE VA’A. I ROTO I TE 'ARE, TĒ TĀRAVA NOA RA TE METUA TĀNE O 'A’AMOETINI. ’UA RO’O'IA I TE MA’I RA'I. 'O’I ATURA O 'A'AMOETINI I ROTO I TE 'ARE.

11 ’A TAUTURU MAI. E ’ATI TEIE. ’O ’OE ANA’E TE TA’ATA PĀPŪ TĀ’U E ’ITE RA. TI’ATURI MAI ’OE IĀ’U ! E TOA ’OE ? ’AORE RĀ… 'INA'ARO RĀ 'OE E ITE ? PĀPŪ TENĀ 'O'IPA TĀ 'OE ? 'UA 'ITE AU I ROTO I TĀ'U MOE E A’A RA E TE TĪA’A E ! I NU’A ‘O’I I TEIE ‘IRI. TĀPIRI MAI AI TEIE PĀUMA ! ‘AUA’A E TU’U , E ‘ANO ‘UA TĀUA ! PĀPŪ RĀ !

12 PARUPARU ’OE ? TURUMENE ROA TŌ’U PA’U’Ī. ’AORE VAU ! ’UA ’ITE ’OE TĪ 'IA ROA ? NĀ'U E TI'I I TE TIARE. NĀNĀ 'OE I TĀ TĀUA PĀUMA. E ’OHIPA MAERE TEI TUPU. ‘A ‘A’EA ‘O MA’E’ONO I TE AMO IA ‘A’AMOETINI, ’A ‘A’AEA ATO’A TE MATA’I. TĀPAE ATURA RĀUA I TE 'ENUA O TAUA TIARE RA. … I MURI MAI… ’E’ORE E MARA’A IA RĀUA ! UMM… MEA ’Ē ROA. ’UA MARA’A TĀ’UE TE MATA’I. ’ERĀ, ’UA REVA A AA…

13 PĀUMA PĀPĀRUA Ē PE’EPE’E NĀ TE TŪĀRA’I Ē TAE ATU I TE ATUA ’ORO RA Ē, HI… TA’ITI’A MAI, E TENĀ TINI ATUA I TĀ MĀTOU Ō. ’UA ORA TE ARI’I. TE ATUA ’ORO ’E TE ATUA RUA’ATU TINI RAU TEI ARATA’I ORA I NĀ TAMA, TEIE TĀ MĀTOU PURE. TĒ TAPA ATU NEI I TŌ ’OE I’OA ’ĀPĪ IA MA’E’ONO I TE PĀPĀRUA ’URA. 'UA ROA'A MAI ? 'UA 'ITE A'ENA VAU ! MAOTI 'OE I ORA AI AU. 'E'ORE 'O VAU ANA'E. 'ERĀ E PĀPĀ. 'A INU ! TERŌ ! 'O RĀUA TERĀ ! 'Ā ! 'UA REVA TĀUA !

14 TERĀ IA TE 'Ā'AMU E TĀ'U TAMAITI. TE 'Ā'AMU IA O TŌ TĀTOU MAU 'UI TUPUNA. NŌ RIRA MAI TŌ 'OE PA'ERA'A. MAI TE PEU E 'INA'ARO 'OE E 'A'APE'E I TE 'ŌRUE IA RIRO IA 'EI TE'OTE'ORA'A NĀ TŌ MAU TUPUNA. 'A'AMANA'O MAITA'I 'OE I TERĀ PARAU. TI'ATURI MAI 'OE PĀPĀ ! 'E'ORE E 'ARO'IA IĀ'U. Aiii… PĀPŪ MAITA'I, TŌNA I'O Ā IA PŪ TARI'A TE RIRA.

’A’AINEINERA’A Jacques Dordillon, ’orometua ’a’api’i Josiane Manate, ’orometua ’a’api’i Vanina Potiron, ’orometua ’a’api’i Marina Faaio, ’orometua ’a’api’i PĀTURU’IA Mirose Paia, ’a’atere nō te pū ’a’api’ira’a i te mau reo ’e te ta’ere mā’o’i RA’ATIRA O TE ’ŌPUARA’A Noëlle Faahu-vaki, ’orometua ’a’o ’i’i ’a’api’i ’A’ATERE O TE MAU ’ŌPUARA’A Ernest Marchal, mata ’i’opo’a e ’a’apa’o nei i te ’a’api’ira’a i te mau reo ’e te ta’ere mā’o’i 'URIRA'A Maui Vaitumaire, turu'ia e te ta'i mau ti'a 'ite nō Rurutu TĀ’Ō’O’A’IA E Nicolas Bernier ’A’A’O’IPARA’A I TE RĀVE’A RORO UIRA Maxime Bonenfant - OBA PUB NENE’I’IA I Polypress Dépôt légal : Septembre 2010 ’A’aterera’a ’au nō te ’a’api’ira’a, nō te ’a’api’ira’a teitei 'e nō te mā’imira’a. Pū ’a’atere i te mau ’are ’a’api’ira’a tama’ou ’e tuata’i nō Porinetia farāni.

TE PĀTA’UTA’U NŌ TE PĀUMA TARA 'O'I AU TĀ'U 'ĀMA'A PARE'AVA Ē 'ĀMANI PĀUMA PĀPĀRUA TĪPUTA 'O'I AU TĀ'U 'ĀMA'A 'O'E Ē 'ĀMANI PĀUMA 'ONU TĀRAVA 'O'I AU TĀ'U 'ĀMA'A PARE'AVA Ē 'ĀMANI PĀUMA MANU NATI 'O'I AU TĀ'U TAUPIRI 'URA RA Ē PĀUMA PĀPĀRUA Ē PE'EPE'E NĀ TE REVA Ē 'ANO I TE ATUA 'ORO RA Ē, HI ! 'ANO I TE ATUA 'ORO RA Ē, HA !

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw