Te tuatuakaki no te hakari

Ministère de l’Éducation David UTIA Bernard Rauri TEAKU DEXTER Bernard HENRION

«NÄKU IHO TEIE KATIGA» Tuakakai nö Tahiti ke nö te haga motu Direction générale de l’éducation et des enseignements Ministère de l’Éducation Polynésie française © DGEE - MEA 2022 www.education.pf E tuaka nö roto mai ki te puta kakai a te tagata ra ko Bernard Rauri TEAKU DEXTER e tagata PARATA nö te fenua PUTAHI ra ko GANAIA, tei pupuhia mai e tana marania ko Germaine Perepere TEAKU DEXTER Tei päpakihia e David UTIA Tei täatahia e Bernard HENRION Te tuatuakakai no te hakari

3 Të vai nei tokorua nä tapairu viruviru roa nö GANAIA. E noho ana hoki räua ki TEKAHORA. Ko Tei-poi-te-marama ke ko Tei-poi-tehere tö räua igoa, «Poi-mai-te-marako» ke «Poi-mai-te-here». Tae ake ra ki te tahi hana, kua haere nä marania nei ki te matira paru nä tua ki TEKAHORA. Kite atu ra räua ki te tahi könao toreu nä te pae tua noa mai ki te akau. Kua hopu räua ke kua kau ki ruga ki taua könao ra. Hipa tika atu te aroga ki tua mai, matira noa ai. Nö te kai o tä räua paru, koakoa roa ake ra räua. Kua puke roa hoki tä räua paru. Rekoreko atu ra räua nö te hoki. Tika atu ra räua ki ruga ke hipa iho ra ki uta. Kua ätea roa te käega. Te hakamata ra te gäere ki te garo. Ki reira räua ki hakapago ai ë, kua törire räua.

5 Auë räua gärurua ki te paogo ë. Kua tütagi ki tö räua haga mäkui. Käore roa i kite tei hea roa räua. Käore roa hoki e viru kia törahi, ka pau ki te kaihia e te mago. Hakapago iho ra räua ë, ki teie mea tä räua e noho nei. E gere ki te könao, e tïfai ra. Kua nohonoho noa räua ki ruga ki taua tïfai nei, te ruki ke te auina. Te paru tä räua i matira mai, ko tä räua ïa katiga. Kua törire haere noa atu ra räua ka pau ïa ruki. Ke tae atu ai räua ki tua mai ki MAUPIHA’A.

Të teretere ra te kau-tira o Mapu nä tua ki MAUPIHA’A. Kite mai nei koia ki teie taoga ki te törirehaga nä ruga ki te töau. Ki töna hakafätatahaga mai, pago mai ra kiäna ë, e nau tapairu teie. Poro atu ra ko Mapu kia räua : - Ko vai körua ? Ke nö hea mai körua ? Pähono atu ra räua. - Ko Tei-poi-te-marama ke ko Tei-poi-te-here. Nö GANAIA mai mäua. E nünaga Parata hoki mäua. Kite atu ra ko Mapu ë, e haga kaito horo moana teie nau tapairu. Reko atu ra ko Mapu kia räua. - E aha körua ki tae mai ai ki könei ? Pähono atu ra räua. - Nä te tïfai mäua i poi mai ki könei. Käore roa tö mäua mäkui i kite ë, kua törire mäua nä ruga ki teie tïfai. Togotogo roa atu ra te aroha o Mapu kia räua. Rave mai nei kia räua ke tuku atu ra ki ruga ki töna kau-tira ko «Tagohe» te igoa. 7

9 Reva atu ra räteu ki Tahiti. Ki tö räteu tüpagehaga atu ki Tahiti, haere atu ra e fakaati ke kua tae ki Mataiea. Hakahakaea iho ra ki reira. Kua hakaoe atu ra räua ki te haga koromätua. Hakarare atu ra räua ë, të vai nei te tahi tamaiti viruviru roa. Tei uta roa töna nohohaga. Kua tupu te hinagaro e haere e hipa ki taua tamaiti ra. Reko atu ra räua kia Mapu ki tö räua hinagaro e haere e hipa ki taua tamaiti nei. Kua ani koia ki te tahi parau fakatika ke fakarikihia mai nei. Haere atu ra räua e hipa ki teie tamaiti ki töna nohohaga ki uta roa. Ke ki tö räua fätatahaga atu, hakarare iho ra räua ki te pakapakakina ke te vavä o te komo. Të neke mai nei teie taoga. Ka piri mai rä, kite atu ra räua ë, e pëpenu tagata töna ke te mahiga puhi.

11 Mataku roa ake ra räua ki te kitehaga atu kiäna. Käreka rä ki te tamaiti puhi ra, e nohi koa ïa ke te katakata töna. Näko mai ra kia räua : - Auraka körua e mataku kiäku, käore au e rave kiro kia körua. Hopu atu ra nä marania nei ki tähiki iho kiäna. Hakamätau atu ra räteu kia räteu. Kua horomiri te kua here nä marania nei kiäna. Kua toreu roa töna koa ke te hakapeu hoki. Ani atu ra te tamaiti puhi kia räua : - Ko vai tö körua igoa ? Nö hea mai körua ? Pähono atu ra räua ki teie tamaiti puhi : - Ko Tei-poi-te-marama ke ko Tei-poi-te-here tö mäua igoa. Nö GANAIA mai mäua, e nünaga Parata hoki mäua. Kite iho ra te tamaiti puhi ë, e haga kaito teie nau tapairu. Ani atu ra räua kiäna : - Ko vai tö u igoa. Pähono mai nei koia : - Ko Tuna töku igoa. Hogihogi iho ra räua kiäna. Ke kua vai te here ki roto kia räteu. Kua tae ki te taime e hoki ai räua, näkö atu ra : - E hoki mai mäua ke, e hoki mai ä. Käore roa ko Tuna e hinagaro kia hoki räua. Reko atu ra räua : - Ka noho iho, e hoki mai ä mäua e mätaki kia u. Hoki atu ra räua ki ruga ki tö räteu kau-tira. Hakaoe atu ra kia Mapu ki te kohipa mäere tä räua i kite. Koia hoki, teie tamaiti puhi nei ko Tuna. Ki te pogipogihaga ake, hoki atu ra räua e hipa kia Tuna ki uta ki te tahora komo. Rokohia atu e räua, të tiaki noa mai ra. Kua mirimiri ke kua hogihogi räua kiäna. Kua püai roa hoki te here ki roto kia räteu. Reko atu ra ko Tuna kia räua : - Kia hoki körua ki tö körua käega, ka poi katoga kiäku. Auraka körua e vaiho mai kiäku ki könei.

Kua hakarare räua ki te poroki a Tuna. Kua herehere noa atu ra räua kiäna e varega-roa-hia ake ra koia ki te piko. Tupu atu ra te hinagaro ki tö räua gakau e poi katoga kia Tuna ki tö räua ra käega. Haere atu ra Tei-poi-te-marama e toki ki te kohe ëi tipi nä räua ke te raukere kape ëi pükohu. Täpü iho ra räua ki te pëpenu o Tuna ke pükohu maitaki atu ra ki roto ki te raukere kape. Ki tö räua fakaineinehaga e hoki, rave katoga mai nei ki taua pükohu ra. Të näkö mai nei teie reo : - Të hoki nei körua ki tö körua käega. Të poi katoga nei körua kiäku. Ka poi, ka poi körua kiäku ki tö körua käega. Auraka körua e rave kiro kiäku, kua here hoki au kia körua. Ëi hakakitehaga ki töku here kia körua, e hogi noa körua kiäku ki te haga taime katoga ka pau ïa uki ke ka pau ïa uki. Hititika roa ake ra räua. Kua manako hoki räua ë, kua higa ko Tuna. Rave atu ra räua ki taua pükohu nei e hoki atu ra ki ruga ki tö räteu kau-tira. Tae atu ra räua ki ruga ki te kau-tira, hakanaho maitaki atu ra ki te tahi vaihaga nö Tuna e reko atu ra kia Mapu : - Ka fano täteu ki teienei. Hakaineine atu ra ko Mapu ki tö räteu tere, e fano atu ra ki GANAIA. Ka garo ko Tahiti, ki reira räua i hakakite ai kia Mapu ki te haga tä räua i rave. Reko atu ra ko Mapu kia räua : - E aha körua ki nä reira ai ? Pähono atu ra räua : - Nö tö mäua here toreu kiäna e töna katoga hoki here kia mäua. Ke kua tika ki töna hinagaro kia nä reirahia. Reko fakahou atu ra nä tapairu nei kia Mapu : - E fakatoki mäua ki roto ki tö täteu kau-tira e pikopiko ai. 13

15 Kua fano noa mai te kau-tira ra e piri roa mai nei ki GANAIA. Ü mai nei räteu ki teie garu toreu. Kua tikatika roa mai ki ruga te haga garu tuateteka : e kaito, e tïaki moana nö te käega o GANAIA. Kua garo roa hoki te muahaga o te kau-tira ki te rüpehu. Käore roa e viru kia könohi ki roto ki tërä garu toreu. Mataku roa ake ra ko Mapu. Hakatoki atu ra koia ki roto ki te kau-tira nö te fakaara ki teie nau marania ke reko atu ra kia räua : - Ka tika mai ki ruga, e garu toreu teie, e higa täteu. Katu mai nei räua nö te hipa ki teie garu toreu ki mua ki tö räteu kau-tira. Kua tikatika noa taua haga kaito e hitu nei : ko KAIARIKI, ko GAHAEHAU, ko TEIPUPARE, ko PUTIARE, ko HUTIA, ko MAKAKAEHAU ke ko GANAGANAIA. Reko atu ra räua kia Mapu : - Auraka e rü noa, e fakatoki mäua ki raro ake ki te takere o tö täteu kau-tira nö te vänaga atu ki tö mäua tukau Atua kia hakamatematehia mai teie garu toreu. Hakatoki atu ra räua ki raro ake ki te takere o tö räteu kau-tira nö te vänaga ki tö räua tükau Atua. Ke teie tä räua vänaga. - E tö mäua tükau Atua ë, te vänaga atu nei mäua kia u. Putu ake ko Kaiariki ki ruga te garu ki tua, te garu ki uta, te garu ki pari ki tö mäua käega ko GANAIA. E tö mäua tukau Atua ë, kia hakamatemate mai koe ki te garu, kia tae mäua, kia hö atu ki uta ki tö mäua ra käega ko GANAIA.

17 Ke ki te toru o tö räua hakahitihaga ki tä räua vänaga, katu mai nei räua ki ruga ki te kau-tira. Kite atu ra räua ë, käore fakahou e garu. Kua mania roa. E kua tere maitaki räteu e piri roa mai ki GANAIA, ki tua ki OTIKA. Kua tërö te haga tagata : - Tërö ! Tërö ! E kau-tira teie ! Hakarare atu ra te tupuna käefa o nä marania nei, ko Temanava, ki teie «tërö». Täpapa atu ra ki tua, kua piri roa mai hoki te kau-tira. Poro atu ra ko Temanava : - Nö vai tënä kau-tira ? Pähono mai ra nä marania nei : - Nö Mapu ki te teretere nä tua ki MAUPIHA’A. Ki te piti o täna anihaga, päpü roa ake ra kia Temanava ë, ko täna nau mokopuna teie. Poro atu ra koia : - Fano roa atu ki tua ki TEKAHORA täkai ai ki tënä kau-tira. Täpapa atu ra ko Temanava ma te pekehia mai e te haga tagata.

19 Tüpage atu ra te kau-tira ki tua ki TEKAHORA. Hume iho ra Mapu kiäna. Türere atu ra ki roto ki te toau, ke poi atu ra e täkai ki te taura ki ruga ki te könao. Kakatihia mai nei töna hume e te kakavere, e hemokia ake ra. Topahia iho ra taua vähi nei ki te igoa ko KAKAVERE, e tae noa mai ki teie nei tau. Rave mai nei nä marania ki te pükohu i pükohuhia te pëpenu o Tuna. Hopu atu ra ki uta. Rave maitaki atu ra räua ki teie nei pükohu mai tei au ki tei porokihia. Tae atu ra räua ki uta ki te käega. Kämui mai nei te nünaga rahi tagata nö te haere mai e hakarare ki tä räua hakaoe : te huru o tö räua garohaga, te haga tä räua i poi mai, koia hoki te pëpenu o Tuna ke te poroki a Tuna kia räua. Hakaoti kämui ake ra räteu ë, ki AKIAKI, koia hoki ki TEKAHORA, e hamo ai ki te pëpenu o Tuna.

21 Tae ake ra ki te tahi hana, nana mai nei teie taoga ë, katigahia mai nei. Köketu atu ra räua ki teie katiga. Kua inu ki te komo ke kite päpü atu ra räua ki te haga täpago ki ruga ki teie katiga : te pëpenu, te nohi, te ihu ke te vaha. Hakamanako ake ra ki te poroki a Tuna kia räua ki te näköhaga ë : - Ëi hakakitehaga ki töku here kia körua, e hogi noa körua kiäku ki te haga taime katoga ka pau ïa uki ke ka pau ïa uki. Auë räua ki te koakoa ë, tämata iho ra räua ki teie katiga nö roto mai ki te pëpenu o Tuna. E mea maitaki anake. Topa iho ra räua ki te igoa o taua taoga nei, e «hakari» ke töna katiga, e «gora». Kua hamo te huiragatira o GANAIA ki te hakari ke ati ake nä oire e hitu nei. Koia hoki, ko TUKUHORA, TEMARIE, OTEPIPI, PUTUAHARA, TEKAHORA, TEMATAHOA ke ARIAVETE. Kua kï ke kua kï roa nä oire nei e hitu ki te hakari. Kua ora te nünaga Parata ki ruga ki tä räteu katiga.

23 Ki muri mai, tae mai nei te haga mitinare ki GANAIA. Kua kohi räteu ki te gora ke kua poi haere nä te haga motu katoga e hamo ai, ëi katiga nä te tagata. Nö reira te tupuna Parata i reko ai ë : «Näku iho täku katiga». Nä töku nau tupuna vahine ko Tei-poi-te-marama ke ko Tei-poi-te-here i hakairi mai ki ruga ki töku käega nei te henua PUTAHI. Ko te hopega ïa teie o te tuatuakakai nö ruga ki te hakari. Mai GANAIA mai, te henua PUTAHI, te hakari i pü mai ai, kia au ki te kakai tei tätarahia atu ki mua kia koutou kia au katoga hoki ki te hakapikihaga a tö mäteu haga tupuna.

«La légende du cocotier» Texte : David UTIA / … D’après la légende recueillie auprès de / transmise par «Bernard Rauri TEAKU DEXTER», un parata de l’île PUTAHI de ANAA «CETTE SUBSISTANCE, MON DÛ» Page 3 En ce temps-là, sur l’île de ANAA, vivaient deux très belles jeunes filles. Elles demeuraient à TEKAHORA et se prénommaient Tei-poi-te-marama, messagère de la lumière et de l’intelligence, et Tei-poi-te-here, messagère de l’amour et de la sagesse. Un jour, les deux jeunes filles s’en allèrent pêcher à la ligne sur le récif de TEKAHORA. Apercevant un grand rocher au-delà du récif, elles nagèrent jusqu’à lui et s’y installèrent pour pêcher, face à l’océan. Elles étaient heureuses car les poissons mordaient facilement. Très vite, elles en attrapèrent tant et tant qu’elles décidèrent de regagner la terre ferme. Elles se levèrent et se tournèrent vers le rivage. On distinguait à peine le sable blanc de l’île. Nos deux jeunes filles réalisèrent alors qu’elles avaient dérivé. Page 5 Quelle consternation pour toutes les deux ! Se sentant perdues, elles pleurèrent leurs parents qu’elles ne reverraient plus. Elles ne pouvaient revenir à la nage de peur d’être dévorées par les requins. Elles remarquèrent soudain que le rocher sur lequel elles étaient assises, n’était autre qu’une tortue. Alors, elles y demeurèrent et voyagèrent nuit et jour. Les poissons qu’elles avaient pêchés leur servirent de nourriture. Portées par le courant, elles dérivèrent jusqu’au large de MAUPIHAA. Page 7 La pirogue à voile de Mapu voguait, elle aussi, dans les parages. Mapu remarqua un objet qui dérivait sur l’océan. À son approche, il aperçut les deux belles jeunes filles. Il les interpella : - Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? - Nous nous appelons Tei-poi-te-marama et Tei-poi-te-here. Nous venons de GANAIA*. Et nous sommes du peuple Parata, répondirent-elles. Mapu comprit que ces deux jeunes filles étaient des guerrières de l’océan. Il leur demanda : - Que faites-vous à MAUPIHAA ? Elles répliquèrent : - La tortue nous a emmenées jusqu’ici. Nos parents ne savent pas que nous avons dérivé si loin. Mapu les prit en pitié et les fit monter à bord de sa pirogue qui portait le nom de « Tagohe ». Page 9 Ils mirent le cap sur TAHITI. À leur arrivée, ils firent le tour de l’île et firent escale à MATAIEA pour se reposer. Là, elles rencontrèrent les sages de MATAIEA. Au cours de leurs conversations, elles apprirent l’existence d’un beau jeune homme qui habitait la vallée. Curieuses, elles voulurent lui rendre visite. Elles mirent Mapu au courant de leur désir de faire la connaissance du jeune homme. Mapu consulta alors les sages afin d’obtenir l’autorisation de le rencontrer. Quand celle-ci leur fut accordée, les jeunes filles se rendirent aussitôt dans la vallée pour voir ce

jeune homme. Approchant du but de leur visite, elles entendirent un bruit sourd dans l’eau qui les effraya. Elles virent alors une étrange créature ramper vers elles. Cet être avait une tête humaine et une queue d’anguille. Page 11 Elles furent saisies de peur en l’apercevant, tandis que l’enfant-anguille était heureux de les voir. - N’ayez crainte, je ne vous ferai pas de mal, leur dit-il. Alors, elles nagèrent à ses côtés. Ils firent connaissance. Tei-poi-te-marama et Tei-poi-te-here le caressaient et l’aimaient. L’enfant-anguille avait le coeur rempli de joie et de fierté. Il leur demanda : - Comment vous appelez-vous ? D’où venez-vous ? Elles répondirent : - Nous nous appelons Tei-poi-te-marama et Tei-poi-te-here. Nous sommes des Parata de l’île de GANAIA. L’enfant-anguille comprit alors que les deux jeunes filles étaient des guerrières. À leur tour, elles lui demandèrent son nom. Il répondit : - Je m’appelle Tuna. Elles l’embrassèrent tendrement et l’amour s’épanouit entre eux. L’heure du retour arriva. - Nous reviendrons te voir, lui dirent-elles Tuna ne voulait pas qu’ils se séparent. Alors elles promirent de revenir. De retour à leur pirogue à voile, elles racontèrent à Mapu leur étonnante rencontre avec Tuna, l’enfant-anguille. Tenant promesse, elles retournèrent le lendemain dans la vallée. Tuna les attendait impatiemment. Elles le caressèrent et l’embrassèrent avec tendresse car leur affection devenait de plus en plus forte. Tuna les supplia alors : - Le jour où vous retournerez dans votre île, emmenez-moi avec vous ; ne me laissez pas ici tout seul. Page 13 Elles écoutèrent attentivement les propos de Tuna et le chérirent jusqu’à ce qu’il ait sombré dans le sommeil. Elles décidèrent alors de l’emmener avec elles dans leur île. Tei-poi-te-marama alla casser un morceau de bambou, qui lui servit de couteau, et des feuilles de ’ape en guise de couverture. Les jeunes filles coupèrent la tête de Tuna et l’enveloppèrent avec soin dans les feuilles fraîches. Se préparant à partir, elles emportèrent le précieux paquet. Soudain, elles entendirent une voix : - Vous retournez dans votre île. Vous m’emmenez avec vous. Ne me faites pas de mal ! Je vous aime énormément. Et pour vous prouver la sincérité de mon amour, je prédis que vous m’embrasserez tout le temps de votre vie, de génération en génération. Les deux filles furent étonnées de ces paroles car elles pensaient que Tuna, l’enfant-anguille, était mort. Elles saisirent alors le paquet et retournèrent précipitamment à leur embarcation. Arrivées à la pirogue, elles arrangèrent soigneusement une place pour Tuna et dirent à Mapu : - Nous repartons aujourd’hui même ! Mapu organisa leur départ et mit le cap sur GANAIA. Tandis que TAHITI disparaissait à l’horizon, les jeunes filles racontèrent à Mapu ce qu’elles venaient de faire. - Pourquoi avez-vous fait cela ? demanda Mapu, très surpris. - Par amour pour lui, et selon sa volonté, il voyage avec nous. Puis elles ajoutèrent : - Nous allons au fond de la pirogue pour dormir un peu maintenant. Page 15 La pirogue poursuivit sa route. Arrivés au large de GANAIA, les voyageurs durent affronter un très fort courant. Des énormes vagues se dressaient devant eux. C’étaient les guerriers, les protecteurs de GANAIA. La proue de la pirogue était submergée d’écume.

Il était impossible de se frayer un chemin tant le courant était puissant. Mapu fut saisi de frayeur. Il réveilla les deux filles : - Réveillez-vous ! Nous allons périr devant cet énorme courant déferlant ! Tei-poi-te-marama et Tei-poi-te-here montèrent sur le pont et observèrent l’impétueux courant à l’avant de la pirogue. Les sept puissantes vagues guerrières se dressaient devant eux : KAIARIKI, GAHAEHAU, TEIPUPARE, PUTIARE, HUTIA, MAKAKAEHAU et GANAGANAIA. Elles dirent alors à Mapu : - Ne vous pressez pas ! Nous allons descendre à la quille pour invoquer notre Dieu et calmer la tempête. Elles descendirent dans l’eau, à la quille de la pirogue, et invoquèrent leur dieu. Voici leur prière : « Notre Dieu tout puissant, nous invoquons ta puissance. KAIARIKI a fait déferler en puissance ses vagues au large, sur le récif, empêchant l’accès à notre terre GANAIA. Notre Dieu tout puissant, nous te supplions de calmer ces vagues et de nous autoriser à fouler notre terre de GANAIA. » Page 17 Après avoir invoqué trois fois leur dieu, les jeunes filles remontèrent dans la pirogue et virent que les vagues avaient disparu. Tout était redevenu calme. Alors le voyage se poursuivit sans encombre jusqu’au récif de GANAIA, du côté de OTIKA. La population cria : - Ohé ! Ohé ! Une pirogue à voile ! Temanava, le grand-père des deux filles, entendit cet appel. Il alla voir ce bateau à voile. - À qui appartient cette embarcation ? Qui êtes-vous ? cria-t-il. Les deux jeunes filles répondirent : - C’est la pirogue de Mapu de MAUPIHAA. À la seconde demande, Temanava reconnut ses deux petites filles. - Continuez jusqu’à TEKAHORA pour amarrer ! leur cria-t-il. Et, accompagné de toute la population, il les suivit du rivage. Page 19 La pirogue accosta au large de TEKAHORA. Mapu noua son päreu puis sauta à l’eau pour amarrer l’embarcation à un rocher. Il fut alors mordu par un poisson-flûte qui passait par là, lequel saisit son pagne et le déshabilla. Depuis, ce lieu de TEKAHORA fut nommé KAKAVERE, du nom de ce poisson. Les jeunes filles prirent le précieux paquet où la tête de Tuna avait été soigneusement enveloppée et descendirent de la pirogue. Une fois à terre, toute la population se rassembla autour d’elles pour écouter le récit de leur voyage, depuis leur dérive et leur disparition. Elles racontèrent leur extraordinaire rencontre, ce qu’elles avaient entrepris afin de revenir avec la tête de Tuna et le message qu’il leur avait confié. Ensemble, ils décidèrent de mettre en terre la tête de Tuna à AKIAKI, lieu appelé aussi TEKAHORA. Page 21 Un jour, ce qui avait été planté se mit à croître, puis à produire des fruits. Tei-poi-te marama et Tei-poi-te-here décortiquèrent l’un des fruits et en burent l’eau. Ce faisant, elles découvrirent des signes sur le fruit : une tête… des yeux… un nez… et une bouche. Elles se rappelèrent alors les paroles de Tuna : « Pour vous prouver mon amour sincère, vous m’embrasserez tout le temps de votre vie, de génération en génération. » Le cœur empli de joie, elles cassèrent la noix pour goûter l’intérieur du fruit. C’était délicieux. Elles nommèrent cet arbre « hakari » (le cocotier) et son fruit « gora ». Toute la population planta le cocotier dans les sept villages de GANAIA : à TUKUHORA, TEMARIE,

OTEPIPI, PUTUAHARA, TEKAHORA, TEMATAHOA et à ARIAVETE. Les villages furent couverts de cocotiers offrant ainsi une nourriture précieuse au peuple Parata qui en vécut. Page 23 Quelques temps après, les missionnaires arrivèrent à ANAA. Ils ramassèrent les noix sèches et les emportèrent dans les autres archipels pour nourrir les habitants. Voilà pourquoi les ancêtres Parata disent toujours : « Cette subsistance est mon dû ». Nos ancêtres Tei-poi-te-marama et Tei-poi-te-here ont apporté et planté l’arbre sur notre terre PUTAHI de ANAA. Ainsi s’achève « La légende du cocotier ». Le cocotier serait venu de l’île PUTAHI de ANAA, selon la légende transmise par nos ancêtres Parata jusqu’à nos jours. *GANAIA est l’ancien nom de l’île de ANAA. Mapu : héros originaire des Tuamotu, ayant longtemps vécu aux Îles du Vent. Allié de PATIRA du clan des MARAMA de MATAIREA (Huahine) ; a participé au carnage de la famille de MOEAVA à Takaroa ; a été exterminé à Makemo sur la terre Matairea, à côté de Punaruku.

Hakaköähaga Bernard Rauri TEAKU DEXTER Germaine Perepere TEAKU DEXTER Christine ARAKINO Tagata päpaki puta David UTIA mai ki te puta kakai ka Bernard Rauri TEAKU DEXTER no GANAIA Tagata tähöhoga Bernard HENRION Hakapäpühaga reo Käruru Vänaga Hakaineinehaga Pascale HENRION Ata roro uira Titaina TERAI Heinui LE CAILL Tika nö te nenekihaga Mairenui LEONTIEFF Fakatere nö te nenekihaga Éric TOURNIER Fakatere o te DGEE Réf. PI-22002 ISBN : 978-2-37317-106-8 Dépôt légal : 2022

Réf. PI-22002 ISBN : 978-2-37317-106-8 © DGEE - MEA 2022 www.education.pf www.ebooks.education.pf D r o i t À l ’ É D U C A T I ON e T À L A C U L T U R E Au travers de cet album, un droit possible à aborder... L’enfant doit pouvoir apprendre à lire et à écrire. Il a aussi le droit de se livrer à des activités culturelles et artistiques. Art. 28 & 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw