‘A tahi, ‘a piti…

Teie 'o Toapere, e tamāhine 'oia. Teie 'o Tamakite, e tamāroa 'oia. E tupu te 'āru'i teatara'a i roto i tā rāua fare ha'api'ira'a, i Ma'areva. Tē 'ōpua nei ïa nā tamari'i e 'āfa'i i te tahi mā'a hotu.

Apprenez à compter en langue tahitienne.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
télécharger

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Langues

lire & dire

Niveaux

par cycle

Outils

pédagogiques