‘A ta’i, ‘A ‘ua…

Teie 'o Toapere, e tamā'ine 'ōna. Teie 'o Tamakite, e tamāroa 'ōna. E tupu te pō teatara'a i roto i tā rāua 'are 'a'api'ira'a, i Ma'areva. Tē 'ōpua nei  a nā tamari'i e amo i ti ta'i mā'a 'otu.

Apprenez à compter en langue Rurutu.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
télécharger

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Langues

lire & dire

Niveaux

par cycle

Outils

pédagogiques