Nā maeha’a nō Faa’a – TH

I mūta’a ihora, ’ua ’atutu te parau ’o Tahiti Nui māre’are’a nā te mau pae Raromata’i mā, i te fenua ihoā rā ’o Havai’i, ’oia ho’i ’o Ra’iātea i teie nei mahana. ’E e fenua hupe to’eto’e mau ’o Tahiti, e taua parau ra, ’ua tae roa i roto i te tari’a o nā maeha’a ’o Tū ’e ’o Āta.

’E i mua i taua parau ra ’e te ti’aturi ’ore ho’i o te ta’ata, mana’o ihora rāua ē, e fano mai e tämata roa i taua hupe to’eto’e e parauhia nei, e ’oia mau ānei ho’i !

Lire en ligne
télécharger

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Niveaux

par cycle

Outils

pédagogiques