Te tere o Rātā – TH

Nā roto i tō rātou fanora’a nā te moana, ’ua fa’aū ’o Rata ’e tōna mau ’ihitai i te mau fifi e rave rahi. ’Aua’e maoti ato’a te tauturu a Punua tei ’āmui atu ia rātou, nō te ’imira’a i tōna nā metua.

“’Ua matau noa ’o Rātā i te haere i ni’a i te tahi ’ ōfa’i nō te māta’ita’i i te hō’ē motu i te ātea roa. ’Ua riro teie motu ’ei māna’ona’ora’a nāna nō te mea tē ’ite nei ’oia i te tahi auauahi ’e te mau manu i ni’a a’e…”

Lire en ligne
télécharger
AUDIOBOOK
Téléchargez l'audiobook

A emporter

Télécharger
En vidéo

Découvrez sur notre chaîne Youtube AV/DGEE les émissions Top Classe et les vidéos réalisées par le pôle de la production audiovisuelle pédagogique de la DGEE de la Polynésie française.

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Niveaux

par cycle

Outils

pédagogiques