Niveaux

Comment

lire 1 eBook ?

À feuilleter  ou télécharger

Tāfa’i – TH

Nā roto i tōna pūai ’e i tōna manamana, ’ua huti mai ’o Tafa’i ’e tōna mau ta’ata i te mau fenua Hawaii mai raro roa mai i te moana. Tāna ’ōpuara’a i muri iho, ’o te tāpirira’a ïa ia rātou, ’aita rā te reira i tupu nō te mana’o paruparu o tōna mau ta’ata.

Tuohea – FR/TH

Découvrez la légende du roi Tuohea du sud de l’atoll de Hao. Dès sa naissance, ce roi difforme sera rejeté par les siens et abandonné sur un motu loin de tout.

A tahi, a piti

‘A tahi, ‘a piti… – TH

Teie ‘o Toapere, e tamāhine ‘oia.
Teie ‘o Tamakite, e tamāroa ‘oia.
E tupu te ‘āru’i teatara’a i roto i tā rāua fare ha’api’ira’a, i Ma’areva.
Tē ‘ōpua nei ïa nā tamari’i e ‘āfa’i i te tahi mā’a hotu.

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Langues

lire & dire

Niveaux

par cycle

Outils

enseignants

nouveautés