Cat. Reo tahiti

Comment

lire 1 eBook ?

À feuilleter  ou télécharger

Te tere o Rātā – TH

Nā roto i tō rātou fanora’a nā te moana, ’ua fa’aū ’o Rata ’e tōna mau ’ihitai i te mau fifi e rave rahi. ’Aua’e maoti ato’a te tauturu a Punua tei ’āmui atu ia rātou, nō te ’imira’a i tōna nā metua.

Tāfa’i – TH

Nā roto i tōna pūai ’e i tōna manamana, ’ua huti mai ’o Tafa’i ’e tōna mau ta’ata i te mau fenua Hawaii mai raro roa mai i te moana. Tāna ’ōpuara’a i muri iho, ’o te tāpirira’a ïa ia rātou, ’aita rā te reira i tupu nō te mana’o paruparu o tōna mau ta’ata.

A tahi, a piti

‘A tahi, ‘a piti…

Teie ‘o Toapere, e tamāhine ‘oia.
Teie ‘o Tamakite, e tamāroa ‘oia.
E tupu te ‘āru’i teatara’a i roto i tā rāua fare ha’api’ira’a, i Ma’areva.
Tē ‘ōpua nei ïa nā tamari’i e ‘āfa’i i te tahi mā’a hotu.

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Langues

lire & dire

Niveaux

par cycle

Outils

enseignants

nouveautés