Cat. Reo tahiti

Comment

lire 1 eBook ?

À feuilleter  ou télécharger

A ara !

‘A ARA ! – TH

‘Ua ruruhia te tama, nava’i, ‘aore rā nava’i ‘ore, i te tahi pūhapara’a i Nāpuka, i Tuamotu.
‘Ua mo’e te tahi mau mauha’a moni, te iPod, te uāti herevētia…
‘O vai te taata ‘eiā ? ‘O pana ānei ?
‘O Māmahu ānei ?

TUPAPA'U

TŪPĀPA’Ū – TH

‘Ua fiu roa ‘o Tūpāpa’ū i te inura’a i te ū. Mana’o atura e inu i te tahi pape ‘ē. Inu mai nei i te pape monamona painapo… re’are’a mai nei…

Manuel Reo Tahiti 6e

Manuel Reo tahiti 6e

Douze chapitres composent ce manuel de Reo tahiti. Chaque chapitre comporte une présentation, cinq leçons et une série d’exercices d’application, et propose ainsi des situations d’apprentissage riches et variées tout en respectant les exigences du programme de l’année de sixième.

Nā maeha’a nō Faa’a – TH

I mūta’a ihora, ’ua ’atutu te parau ’o Tahiti Nui māre’are’a nā te mau pae Raromata’i mā, i te fenua ihoā rā ’o Havai’i, ’oia ho’i ’o Ra’iātea i teie nei mahana. ’E e fenua hupe to’eto’e mau ’o Tahiti, e taua parau ra, ’ua tae roa i roto i te tari’a o nā maeha’a ’o Tū ’e ’o Āta.

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Langues

lire & dire

Niveaux

par cycle

Outils

enseignants

nouveautés